Umowa o roboty budowlane

Można się z kimś umówić na randkę albo na piwo. Można się umówić na zakup bądź sprzedaż. Można się też umówić w zakresie wykonania określonych prac budowlanych. W tym celu należy zawrzeć kontrakt zwany umową o roboty budowlane.
Czymże jest owa umowa? Tak naprawdę jest to swego rodzaju umowa o dzieło. Dokładnie definiuje ją Kodeks cywilny Art. 647:

„Art. 647. Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych
z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.”

Ok. Ale tak właściwie to kto jest kim? Kto to wykonawca i kim jest inwestor?

Wykonawca – to podmiot gospodarczy zobowiązujący się do zrealizowania określonych w umowie prac. W przypadku większych przedsięwzięć wykonawca zleca część lub całość prac zawartych w umowie innym firmą. Firmy te określamy mianem podwykonawcy.
Inwestor – to osoba fizyczna lub prawna, dla której realizowane jest przedsięwzięcie (inwestycja). Inwestor nie tylko finansuje budowę, ale wg. prawa budowlanego, jest uczestnikiem procesu budowlanego, co oznacza, że musi wywiązać się ze swoich zadań, które zaczynają się jeszcze przed rozpoczęciem budowy.

Elementy składowe umowy o roboty budowlane

Świetnie! Wiemy już kim jest inwestor, kim jest wykonawca oraz wiemy to, że muszą podpisać ze sobą pewnie kontrakt zwany umową o roboty budowlane. Dobrze, tylko… co właściwie powinno być zapisane w takim kontrakcie ?

Otóż wskazuję to powyższa definicja z Kodeksu Cywilnego:
1. wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu – czyli określenie terminy wykonania prac przez wykonawcę;
2. wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej – zobowiązanie, że inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z założeniami oraz wg tzw. sztuki budowlanej;
3. inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu – no tak, zanim jeszcze wykonawca zacznie budować, to inwestor musi mu pokazać gdzie
i jak, czyli przekazać teren budowy i dostarczyć projekt 🙂
4. oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. – na koniec po zakończonych pracach budowlanych inwestor, albo je akceptuje, albo nie. W pierwszym przypadku wypłaca wynagrodzenie, w drugim wskazuję co należy poprawić.

Mamy to ? Myślę, że mamy 🙂
No to teraz mały przykładzik takiej umowy. Oczywiście w dużych korporacyjnych firmach będziemy mieli określony szablon, ja wam teraz pokaże prosty przykład:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (przykład)

Zawarta w Poznaniu dniu 06.09.2018 r. między Tomaszem Budowlanym zamieszkałym w Blogowie przy ulicy Naukowej 1, zwanym dalej Inwestorem
a
Adeptem Budownictwa, zamieszkałym w Poznaniu przy ulicy Budowlanej 48 prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą BędęSięUczył, zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

1. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wybudowaniu budynku biurowego na działce gruntu nr 001 położonej w Blogowie, przy ulicy Postowej.
2. Szczegółowy zakres prac, objętych umową, został przedstawiony w załączniku do umowy.
3. Podstawą do wykonania przedmiotu umowy jest dokumentacja techniczna (załącznik nr 1 do umowy).

§ 2

Inwestor oświadcza, że:
1. Dysponuje nieruchomością położoną przy ulicy Postowej w Blogowie, działka ewidencyjna nr 001, obręb 111111_1.0111 i jest uprawniony do prowadzenia prac budowlanych na jej terenie.

§ 3

1. Inwestor przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
2. Od chwili przekazania placu budowy do momentu oddania obiektu Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe na terenie budowy.
3. Wykonawca został zapoznany z placem budowy oraz dokumentacją projektową budynku i nie wnosi żadnych uwag.

§ 4

Termin rozpoczęcia robót budowlanych ustala się na 17.09.2018 roku, a termin ich zakończenia na 31.08.2019 roku.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać we własnym zakresie następujące prace: budowa obiektu w stanie surowym.
2. Pozostały zakres robót Wykonawca powierzy Podwykonawcom.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla Inwestora obiekt wymieniony w § 1 niniejszej umowy, stosując się przy tym to wszystkich zasad obowiązujących w branży budowlanej oraz do przeprowadzania prac z należytą starannością.

§ 7

Inwestor zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy ustalonego wynagrodzenia oraz przekazania przed rozpoczęciem robót pełnej dokumentacji projektowo- technicznej oraz pozwolenia na budowę.

§ 8

Cena za wykonanie robót objętych umową, zgodnie z kosztorysem wstępnym Wykonawcy nr 001 z dnia 31.07.2018 roku wynosi 1 000 000 PLN brutto.

§ 9

1. Zapłata wynagrodzenia następować będzie częściami. Podstawą zapłaty będą wystawiane przez Wykonawcę faktury, zawierające zestawienie miesięczne wykonanych prac budowlanych.
2. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia Inwestorowi faktury na rachunek bankowy Wykonawcy numer 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000.

§ 10

1. W przypadku opóźnienia w zakończeniu poszczególnych etapów robót przekraczającego 14 dni Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości wynagrodzenia za dany etap robót za każdy dzień trwania opóźnienia.
2. Inwestor zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % za nieterminowe dostarczenie dokumentów i urządzeń.
3. Obowiązek zapłaty kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania w pełnej kwocie.

§ 11

Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:
1. Wykonawca przerwie prace bez wcześniejszego uzgodnienia z Inwestorem.
2. Wykonawca bez akceptacji ze strony Inwestora zatrudni Podwykonawców.

§ 12

Wykonawca odpowiada za jakość prac wykonywanych robót i udziela 5 letniej gwarancji od chwili wydania zezwolenia na użytkowanie budynku.

§ 13

Strony zobowiązują się polubownie rozstrzygać wszelkie spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy, a jeśli będzie to niemożliwe rozstrzygać je powinien Sąd właściwy do miejsca zamieszkania Inwestora. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Inwestor                                                                             Wykonawca

(własnoręczny podpis)                                                    (własnoręczny podpis)

Podsumowanie

Tak jak wcześniej powiedziałem, jest to tylko przykład. Przykład poglądowy na pewno nie idealny. Chciałem Tobie tylko pokazać jak może wyglądać umowa, natomiast jeśli planujesz sporządzić taką dla celów komercyjnych to zdecydowanie polecam skontaktować się z prawnikiem.
Koszt prawnika jest naprawdę niewielki w stosunku do problemów jakie mogą Cię spotkać pomijając pewne zapiski w umowie.

Wszystkiego Budowlanego,
pozdrawiam
Tomek z naukabudowanictwa.pl

Bibliografia:
Na podstawie wiedzy własnej oraz w oparciu o:
Literatura:
1. Tadeusz Maj, Organizacja i przygotowanie budowy, WSIP, Warszawa 2013.

Komentarz do “Umowa o roboty budowlane

  • 5 marca 2020 o 22:25
    Permalink

    Właśnie jestem na tym etapie i ten artykuł potrafi pomóż, bardzo fajnie wszystko opisane.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *