Dziennik budowy

Wielu z nas w młodości prowadziło różne dzienniki, zwane niekiedy pamiętnikami. Były to spisu poszczególnych dni, bądź co ważniejszych zdarzeń w naszym życiu. Nikt nas pewnie nie zdawał sobie wówczas sprawy, że czynność ta jest mocno powiązana z funkcją kierownika budowy…

Dokumentem urzędowym opisującym w sposób chronologiczny przebieg robót i zdarzeń na budowie jest dziennik budowy.
Widzisz analogię ?
Dziennik budowy to nic innego jak pamiętnik z życia budowy. W dzienniku osobistym opisujemy, ważne dla nas momenty w życiu, a w dzienniku budowy ważne momenty z jej życia.

Po co nam dziennik budowy ?

Prowadzenie dziennika budowy jest obowiązkiem prawnym wynikającym z ustawy Prawo budowlane. Dotyczy to wszystkich robót budowlany na które zostało wydane pozwolenie na budowę.
Ale czy to tylko przykra konieczność, czy może prowadzenie dziennika ma też jakieś dobre strony?
Oczywiście, że ma! Trudno sobie wyobrazić sprawne funkcjonowanie budowy bez tego dokumentu.

W dzienniku dokonuje się wpisów dotyczących:
1. rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów budowy, np. robót ziemnych, robót fundamentowych itp.;
2. przebiegu robót, ewentualnych przerwach w robotach, przyczynach tych przerw;
3. przeszkolenia pracowników w zakresie bhp oraz p.poż.;
4. jakości materiałów budowlanych użytych na budowie;
5. odbiorów robót częściowych, głównie tych ulegających zakryciu, np. zbrojenie elementu żelbetowego;
6. odbioru końcowego;
7. zgłoszenia zakończenia robót budowlanych czego następstwem jest przekazanie gotowego obiektu inwestorowi.

Kto odpowiada za dziennik budowy?

Dziennik budowy jest prowadzony przez kierownika budowy i powinien zawsze znajdować się w biurze budowy z tego względu, że poza kierownikiem swoje wpisy mogą w nim zamieszczać również inni uczestnicy procesu budowlanego. Którzy? Otóż definiuje to rozporządzenie:
1) inwestor;
2) inspektor nadzoru inwestorskiego;
3) projektant;
4) kierownik budowy;
5) kierownik robót budowlanych;
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy;
7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywania czynności kontrolnych.

Jak wygląda dziennik budowy i skąd go wziąć?

Jak wcześniej wspomniałem prowadzenie dziennika jest obowiązkowe dla każdej budowy, dla której zostało wydane pozwolenie na budowę. Wydaje je właściwy organ administracji architektoniczno- budowlanej, np. starostwo powiatowe, wojewoda czy też Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
To właśnie jednostka wydająca nam pozwolenie na budowę powinna wydać nam również (w terminie 3 dni od uzyskania pozwolenia) dziennik budowy.

Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisów są podwójne – oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie.[3]

Strona tytułowa dziennika budowy zawiera dane inwestora, adres i rodzaj budowy której dotyczy, informację o pozwoleniu na budowę, a także datę i numer wydania oraz liczbę stron. Jest na niej zawarte również pouczenie dotyczące sposobu prowadzenia dziennika oraz odpowiedzialności z tego faktu wynikającej.
Pierwsza strona dziennika budowy to dane wykonawcy, kierownika budowy, kierownika robót oraz nadzoru autorskiego i inwestorskiego wraz z określeniem specjalności oraz podaniem numeru uprawnień.
Następne strony dziennika to tzw. strony właściwe, służące do dokonywania kolejnych wpisów dotyczących przebiegu robót. Wszystkie wpisy powinny być datowane oraz podpisane.

Podsumowanie

Wiesz już zatem jak wgląda dziennik budowy, co powinien zawierać, skąd go wziąć, dlaczego i jak należy go prowadzić. Pozostało mi tylko życzyć Tobie, by to właśnie Twoje nazwisko kiedyś znalazło się w dzienniku jakiejś wspaniałej, niepowtarzalnej budowy na skalę światową.

Wszystkiego Budowlanego,
pozdrawiam
Tomek z naukabudowanictwa.pl

Bibliografia:
Na podstawie wiedzy własnej oraz w oparciu o:
Literatura:
1. Tadeusz Maj, Organizacja i przygotowanie budowy, WSIP, Warszawa 2013.
Ustawy i rozporządzenia:
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 963)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *