Plan bioz

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, to dokument mający chronić życie i zdrowie pracowników. Jego celem jest zidentyfikowanie zagrożeń oraz wdrożenie sposobów służących zapobieganiu wypadkom na etapie realizacji inwestycji. Należy jednak pamiętać, że nawet idealny plan w momencie gdy nie jest skrupulatnie wdrażany w życie i sumiennie przestrzegany, w niczym nie pomoże.

Kodeks pracy

Zapis z art. 2017 kodeksu pracy: „Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnieni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.”

Ponadto nałożone zostały dodatkowe obowiązki dla kierownika budowy oraz inwestora:
Kierownik budowy jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do sporządzenia planu bioz. Jednak nie każda budowa taki plan musi posiadać. Kiedy nie musi?
a) Gdy roboty na budowie będą trwały mniej niż 30 dni oraz jednocześnie będzie pracowało mniej niż 20 pracowników.
b) Gdy pracochłonność robót będzie mniejsza niż 500 osobodni
Inwestor ma obowiązek w ciągu 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót zawiadomić o zamiarze prowadzenia robót budowlanych odpowiednie instytucje. Jednak gdy są spełnione powyższe wymagania ( podpunkt a lub b) jest z tego obowiązku zwolniony.

Jakich robót dotyczy plan bioz?

Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczy w szczególności robót, które:
a) są wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia i życia jak np. rozbiórka obiektów o wysokości większej niż 8m, wykonywanie prac w wykopach o wysokości ponad 1,5m przy niezabezpieczonych skarpach itp.;
b) wykonuje się w kesonach (keson – rodzaj fundamentu pośredniego);
c) prowadzone są przy użyciu materiałów wybuchowych;
d) dotyczą prac w obrębie linii wysokiego napięcia;
e) stwarzają zagrożenie biologiczne bądź chemiczne np. usunięcie azbestu;
f) są prowadzone pod ziemią lub pod wodą;
g) dotyczą montażu ciężkich elementów prefabrykowanych mają masę przekraczającą 1t..

Skład planu bioz

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia możemy podzielić na trzy podstawowe części:
1. Tytułową
2. Opisową
3. Rysunkową

Ad1. Jak się pewnie domyślasz, na podstawie wiedzy zawartej w innych artykułach, tak jak w przypadku innych pierwszych stron ważnych dokumentów, ta też będzie zawierała:
– dane obiektu;
– dane inwestora;
– dane kierownika budowy.

Ad2. Część opisowa zawiera:
– zakres robót wraz z technologiczną kolejnością ich wykonywania;
– informacje o możliwości występowania zagrożeń dla ludzi przebywających w obrębie budowy, wraz z określeniem takich informacji jak: skala i rodzaj zagrożenia oraz miejsca i czas przewidywanego ich występowania;
– informacje dotyczące oznakowania budowy;
– wskazówki dotyczące minimalizacji zagrożenia;
– informacje o postępowaniu w przypadku zagrożenia;
– informacje dotyczące przechowywania dokumentacji budowy.

Ad3. Część rysunkowa powstała w celu usprawnienia odczytywania części opisowej, zawiera:
– oznaczenia wszystkich czynników potencjalnie niebezpiecznych;
– rozwiązania komunikacyjne na budowie;
– schemat rozmieszczenia urządzeń przeciwpożarowych oraz występującego na budowie sprzętu ratunkowego;
– graficzne oznaczenie stref ochronnych;
– zlokalizowanie pomieszczeń socjalnych.

Sporządzenie planu bioz

Jak już wiesz z poprzednich artykułów, kierownik budowy odpowiada ze wszystko co się dziej na budowie. Również, za bezpieczeństwo i higienę pracy. W związku z tym, jest najbardziej odpowiednią osobą do sporządzenia planu bioz.
Podstawą do jego stworzenia jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, będąca elementem projektu. Można więc powiedzieć, że to projektant wskazuje potencjalne zagrożenia, określa ich rodzaj i wielkość. Przekazuje również wskazówki jak można zapobiec ewentualnym niebezpieczeństwom.

Podsumowanie

Jak widzisz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia to kolejny dokument, o którym przeciętny obywatel nie związany z budownictwem nie ma pojęcia. Ty jako adept budownictwa już wiesz, co to jest plan bioz, co zawiera i na jakich budowach musi występować.
Przez wielu plan ten jest uznawany za przykrą konieczność, czyli za dokument, który po prostu jest. Jednak przy większych budowach, często pozwala nam uniknąć pewnych nieprzyjemnych sytuacji, albo jeśli nie da się ich uniknąć to pozwala pomóc znaleźć rozwiązanie.

Wszystkiego Budowlanego,
pozdrawiam
Tomek z naukabudowanictwa.pl

Bibliografia:
Na podstawie wiedzy własnej oraz w oparciu o:
Literatura:
1. Tadeusz Maj, Organizacja i przygotowanie budowy, WSIP, Warszawa 2013.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *