Dokumentacja jakościowa wyrobów budowlanych

Prawo budowlane, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości, reguluje dopuszczane do użytku wyroby budowlane. Daje to użytkownikowi gwarancję bezpieczeństwa zarówno użytkowego, konstrukcyjnego, pożarowego jaki i higienicznego i zdrowotnego. Wszystkie wyroby budowlane muszą tzw. wymagania podstawowe.

Pojęcia

W budownictwie możemy stosować jedynie te wyroby, które posiadają deklarację bądź certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Polską Normą (w skrócie PN), nazywamy własną krajową normę, która została opracowana od podstaw przez Polski Komitet Normalizacyjny. W budownictwie stosujemy skrót PN-B-….
Normy Polskie są powszechnie dostępne, ale niestety nie są darmowe, ich dystrybucją zajmuje się PKN.

Aprobata techniczna, to dokument wprowadzający nowe wyroby budowlane, dla których normy jeszcze nie zostały opublikowane lub nie przewiduje się ich publikacji. Aprobaty techniczne wystawia się w oparciu o szereg badań, opinii oraz na podstawie innych dokumentów. Dokument ten jest wystawiany wyłącznie na wniosek producenta, na okres 5 lat z możliwością przedłużenia.

Deklaracja zgodności jest dokumentem, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami zawartymi w polskiej normie, bądź aprobacie technicznej. Dokument ten wystawia sam producent, co wiąże się z wzięciem przez niego pełnej odpowiedzialności prawnej wynikającej z jego wystawienia.

Certyfikat zgodności, dokument wystawiony przez jedną z uprawnionych do jego wystawiania instytucji, potwierdzający zgodność rozpatrywanego wyrobu z normą bądź aprobatą techniczną.

Oznaczenie CE

Znak CE umieszczony na wyrobie wyprodukowanym w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej, oznacza deklarację producenta potwierdzającą, we wyrób którego dotyczy, spełnia stawiane mu wymagania. Produkt oznaczony znakiem CE jest produktem przebadanym pod kątem bezpieczeństwa użytkowania, ochrony środowiska, ochrony zdrowia oraz zagrożeń które producent wykrył i wyeliminował.

Podsumowanie

Wiesz już zatem czym jest Polska Norma, a czym aprobata techniczna. Potrafisz wskazać różnice miedzy certyfikatem zgodności, a deklaracją zgodności. Wiesz też, że znak CE jest przykładem deklaracji zgodności, jest nim o ile mówimy o prawidłowym oznaczeniu 🙂

Wszystkiego Budowlanego,
pozdrawiam
Tomek z naukabudowanictwa.pl

Bibliografia:
Na podstawie wiedzy własnej oraz w oparciu o:
Literatura:
1. Tadeusz Maj, Organizacja i przygotowanie budowy, WSIP, Warszawa 2013.
Strony Internetowe:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *