Odbiór robót budowlanych

Wykonanie każdego w etapu robót, bądź też całości wykonanych prac, wieńczy kontrola poprawności ich wykonania. Sprawdza się zgodność z projektem, sposób wykonania oraz jakość. Proces ten nazywamy odbiorem robót, a w zależności od jego zakresu określamy mianem częściowego bądź końcowego.

Odbiór częściowy

Jak sama nazwa wskazuję jest to sprawdzenie jakości części prac przeznaczonych do realizacji, lecz w praktyce podział ten może być bardzo różny. Czasami będzie to pełen zakres pracy jednego z podwykonawców, innym razem fragment prac jemu powierzonych lub też roboty ulegające zakryciu. Obowiązkiem kierownika budowy jest dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy, świadczącego o zgłoszeniu określonych robót do odbioru częściowego oraz poinformowani o tym fakcie zleceniodawcy. Odbioru częściowego, potwierdzonego odpowiednim wpisem w dzienniku budowy, dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Nieco inaczej wygląda odbiór części obiektu w którym zostały już wykonane wszystkie prace. Zbiera się wówczas komisja w skład której wchodzi: kierownik budowy, inspektor nadzoru budowlanego oraz inne osoby , jak np. przyszły użytkownik bądź jego przedstawiciel, specjaliści budowlani, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej. Odbiór taki nazywamy odbiorem komisyjnym.

Odbiór końcowy

Zakończenie każdej inwestycji, inwestor zgłasza odpowiedniemu organowi nadzoru budowlanego. Aby można było tego dokonać należ przeprowadzić ostateczne sprawdzenie jakości wykonanych prac, ich zgodności z projektem, wymaganiami, normami oraz zawartą umową. Taką weryfikację nazywamy odbiorem końcowym i odbywa się na zgłoszenie kierownika budowy, udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. Obioru końcowego, podobnie jak częściowego dokonuje zamawiający, bądź jego przedstawiciel. Ponadto grono te może zasilić przedstawiciele: użytkownika, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Ochronny Środowiska.
W wyniku oględzin inwestor przyjmuje obiekt lub też wskazuje wady i usterki, które wykonawca zobowiązany jest usunąć. Inwestor może też przyjąć obiekt posiadający usterki, obniżając jednocześnie wynagrodzenie wykonawcy (warunkiem takiego postępowania jest odpowiedni zapis w umowie). Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego jest protokół obioru końcowego.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny dokonywany po zakończeniu, przewidzianego w umowie o roboty budowlane, okresu gwarancji. Przy tego rodzaju odbiorze należy brać pod uwagę czas który upłynął od momentu wykonania odbieranego elementu i uwzględnić jego naturalne zużycie. W przypadku wykrycia jakichkolwiek wad, należy dokonać porozumienia i ustalić termin ich usunięcia.

Podsumowanie

Znasz już zatem trzy podstawowe rodzaje odbioru robót budowlanych i wiesz czego można się spodziewać przy każdym z nich. Musisz mieć jednak świadomość, że w praktyce odbiory to dość subiektywna sprawa i bardzo wiele zależy od przychylności osoby odbierającej. Najlepiej jest wówczas gdy, w trakcie trwania przedsięwzięcia, relacje na stopie zleceniodawca- zleceniobiorca nie opiewały w nadmierne kłótnie i żadna ze stron nie będzie chciała za wszelką cenę udowodnić swoich racji. Przy odbiorze należy mieć na uwadze dobro obu stron i dążyć do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów.

Wszystkiego Budowlanego,
pozdrawiam
Tomek z naukabudowanictwa.pl

Bibliografia:
Na podstawie wiedzy własnej oraz w oparciu o:
Literatura:
1. Tadeusz Maj, Organizacja i przygotowanie budowy, WSIP, Warszawa 2013.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *